Guillotine Choke

2017-08-21T18:11:46-08:00Categories: Brazilian Jiu-Jitsu, Tips / Techniques|Tags: , , , , , , |